کلیه کاربران وب سایت امیر کبیری می بایست متن زیر را مطالعه و مورد توجه قرار دهند. بدیهی است مسئولیت عدم مطالعه یا عدم توجه به این متن بر عهده کاربر می باشد.

مقالات منتشر شده در وب سایت امیرکبیری جهت افزایش اطلاعات عمومی کاربران در حوزه های مربوطه است. لذا عمل به پیشنهادات بدون مشورت با متخصصان آن حوزه توصیه نمی شود.

برخی از مقالات منتشر شده توسط وب سایت امیرکبیری، حاصل از ترجمه مقالات اینترنتی یا غیر اینترنی غیر فارسی و یا جمع آوری و سامان دهی مطالب اینترنتی یا غیر اینترتی فارسی است.